ראשי

תקנון שימוש Make Digital

אתר  Makedigital (להלן: הmakedigital) וכל תכני האתר (www.makedigital.co.il/ – להלן: "האתר") כולל כרטיסי השיווק הדיגיטליים (ידועים גם כ-"כרטיסי ביקור דיגטליים") המוצגים בו מופעלים ומנוהלים על ידי חברת "גט מרקטינג שיווק" (להלן: מספק השירות/החברה).

השימוש באתר Makedigital, ושימוש בשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך לכלל התנאים המופיעים במסמך זה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה ולאשר את הקריאה.

תנאים אלה חלים על משתמשי הmakedigital (להלן המשתמש או הלקוח), בתכנים הכלולים בה באמצעות מכשירי תקשורת שונים כדוגמת טלפון סלולארי, ובמשתמשים באתר ובתכניו.

תנאי השימוש באתר Makedigital מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים לשני המינים. מספק השירות רשאי לערוך כל תיקון ו/או שינוי בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי

מטרת התקנון
תקנון זה בא להבטיח את זכויותיכם, זכויות ואחריות האתר והחברה, ונועד להסדיר את היחסים העסקיים והמשפטיים בינכם. התקנון מהווה חוזה התקשרות ומחייב בין המשתמשים והמבקרים לבין האתר והחברה לכל דבר ועניין. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר מהווים הסכמתך לתנאי התקנון והצהרתך כי הוראות התקנון ידועות וברורות לך, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה תביעה מכל סוג וכן נגד בעלי האתר ו/או מפעילו ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה. על המשתמשים ו/או המבקרים באתר חל איסור לבצע בו כל פעולה שיש בה כדי להביא לשינוי האתר או כל חלק ממנו. במיוחד אסור לעשות באתר כל שימוש למטרות שאינן חוקיות.

מטרת האתר
האתר (www.makedigital.co.il/) מהווה זירה אשר מאפשרת רכישת שירותי בניית כרטיס ביקור דיגיטלי ודרך להצגה של כרטיסי השיווק הדיגיטליים של החברה.

שימוש באתר
האתר מציג את מוצרי החברה ודרכים ליצירת קשר על מנת להצטרף כלקוח ולרכוש את שירותי החברה.

קניין רוחני
האתר, הmakedigital וכל תוכנם מוגנים על פי חוק. זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל סוג שהוא לרבות זכות היוצרים הבלעדית של הmakedigital הינם רכושם הבלעדי של בעלי האתר ו/או מי מטעמם.

כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר לרבות אייקונים, לוגו, עיצוב, גרפיקה, איור וכו' הם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ו/או מי מטעמם. אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או ליצור יצירות נגזרות ו/או לעשות כל שימוש אחר, מכל צורה וכן בחלק כלשהו של האתר ותכניו ללא הסכמת מספק השירות מראש ובכתב.

רכישת כרטיס ביקור דיגיטלי
בניית כרטיסי הביקור כרוכה בעלות כספית.

ביצוע רכישת כרטיס ביקור באתר או בצורה טלפונית כרוך במסירת פרטים אישיים ועל הרוכש לספק אותם במלואם ובצורה תקינה ונכונה. בתהליך הרישום באינטרנט מתבקש המזמין להזין את פרטיו האישיים כגון: שם מלא, כתובת, טלפון, דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. הקשת / מסירת כל הפרטים הנדרשים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר.

על מנת למנוע עיכובים ותקלות אנא הקפידו על מילוי מדויק של כל הפרטים הנדרשים. יצוין כי האחריות למסירת פרטים מדויקים חלה על המזמין. כל תקלה והוצאה שיגרמו כתוצאה מפרטים בלתי מדויקים שנמסרו על ידי המזמין, יחולו עליו, והאתר יהיה פטור מכל אחריות להם.

מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעה בגין כל נזק שיגרם לאתר ו/או לצדדים שלישיים.

התשלום בגין המוצרים ייעשה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהזמנה דרך האתר / בהזמנה הטלפונית. לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין המוצר המוזמן.

העבודה על המוצר תחל רק לאחר אישור של חברות האשראי / העברת התשלום המלא בגין רכישת המוצר.

לאחר תהליך ההזמנה יישמרו פרטי הלקוח במשרדי החברה למטרות בניית המוצר ויצירת קשר עתידי עם הלקוח.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה ו/או יימסרו ע"י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים וחברת האשראי נתנה אישור לעסקה / תשלום מלא הועבר לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל. האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו. האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

רכישת כרטיס הביקור הנה לפרק זמן מוגבל המסוכם על ידי שני הצדדים בעת סגירת העסקה.

אספקת כרטיס הביקור הדיגיטלי הינה עד 14 ימי עסקים מיום סגירת העסקה / השלמת החומרים.

במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

תיקונים לאחר מסירת כרטיס הביקור הדיגיטלי ללקוח יש להגיש עד שלושה תיקונים ועד שבוע ממסירת כרטיס הביקור ללקוח אחרת העבודה תחשב כהושלמה ולא יתאפשרו תיקונים הנוגעים לעיצוב כרטיס הביקור. כל תיקון ו/או שינוי בכרטיס הביקור אחרי למעלה משבוע יחשב כסבב עדכוני מידע.

במידה והחברה תחליט להפסיק לתת שירותים כאלו ואחרים רשאית החברה לבטל את ביצוע העסקה. הביטול יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון. האתר מתחייב לעשות כל מאמץ לזכות את הלקוח במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

ניתן לשנות או להוסיף/להסיר תוכן/שינויים בכרטיס עד 3 פעמים בשנה מיום רכישת הכרטיס. השינויים הנ"ל יתבצעו על ידי שליחת כל השינויים למייל makedigital2022@gmail.com

כמו כן האתר רשאי (אך לא חייב), להציע למזמין מוצר חלופי הדומה ככל הניתן בתכונותיו ובמחירו למוצר הנרכש. המזמין רשאי (אך לא חייב ) לרכוש את המוצר החלופי.

דוגמאות לכרטיסי שיווק דיגיטליים באתר, במידה ומוצגים כאלו, נועדו להמחשה בלבד ויש לקחת בחשבון כי קיימים הבדלים קלים בין הדוגמה המוצגת באתר לבין התוצאה הסופית עקב הבדלים בדרך בה מוצגים הצבעים במסכי המחשב ובמכשירים הסלולריים כמו גם הבדלים בגדלי המסכים במחשבים ובמכשירים סלולריים.

כרטיסי השיווק הדיגיטליים מותאמים לכל סוגי המסכים אך נבנים בצורה שתציג אותם בדרך הטובה והמרשימה ביותר על מכשירים סלולריים.

במקרים בהם יתגלה כי כרטיס הביקור הדיגיטלי שנוצר עבורך אינו נראה בצורה מיטבית במכשירים מסויימים תפעל החברה לתקן זאת אך אינה מתחייבת תאימות מושלמת לכל מכשיר סלולרי אלא לרובם.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1 .כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

לאחר תהליך ההזמנה יישמרו פרטי הלקוח במשרדי החברה למטרות בניית המוצר ויצירת קשר עתידי עם הלקוח.

הפרטים כפי שהוקלדו בדף ההרשמה ו/או יימסרו ע"י הלקוח וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ביצוע ההזמנה מותנה בכך שפרטי ההזמנה שנמסרו לא נמצאו כשגויים וחברת האשראי נתנה אישור לעסקה / תשלום מלא הועבר לחברה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע את ההזמנה גם אם התמלאו כל התנאים אשר פורטו לעיל. האתר לא יהיה חייב לנמק את החלטתו. האתר לא יישא בשום חבות שהיא בשל אי ביצוע ההזמנה.

במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

חידוש עסקה
בתום שנת ההתקשרות יש לבצע הארכת התקשרות לשנה נוספת. מחיר לחידוש / הארכת העסקה ייקבע על פי מחירון התקנון.

ביטול עסקה ברכישת כרטיס ביקור דיגיטלי
על פי חוק עסקה של מוצר שנעשה בהתאמה/בעיצוב אישי (כמו כרטיסי ביקור דיגיטליים ניתן לבטל עד שלושה ימי עסקים ממועד סגירת העסקה או במידה והעבודה על המוצר טרם החלה, הראשון מבין השניים.

ביטול על ידי האתר – מבלי לפגוע בתנאים הקבועים באתר, האתר רשאי לבטל עסקת רכישה כולה או חלקה במקרים הבאים:
1. נפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו ו/או בתנאי התשלום.
2. נתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין ו/או נתבצעה פעילות בלתי חוקית באתר מצד המזמין ו/או צד ג'.
3. במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.

במקרה של ביטול כאמור, יעשה באמצעות הודעה לכתובת המייל שנמסרה בהזמנה, ו/או בהודעה טלפונית. היה וחשבון המזמין כבר חויב, יזוכה החשבון, האתר מתחייב לעשות כל מאמץ כדי שזיכוי זה ייעשה במועד החיוב הראשון שלאחר מכן.

האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמין ו/או לצד שלישי, בגין ביטול העסקה כאמור.

טעינה איטית של כרטיס שיווק דיגיטלי באתר אינה עילה לביטול עסקה, יחד עם זאת במידה וכרטיס השיווק נטען בצורה איטית על רוכש הכרטיס לפנות אלינו דרך המייל (makedigital2022@gmail.com) ואנו נפעל לבדוק ולתקן זאת תוך 7 ימי עסקים מרגע ההודעה.

ביטול לאחר חידוש עסקה
לקוח הרכש חידוש לשנה נוספת או יותר לכרטיס הביקור הדיגטלי זכאי לבטל עסקה תוך 14 יום ממועד סגירת העסקה בכפוף לדמי ביטול, למעט מקרים בהם נדרש שינוי בעיצוב ו/או בתוכן כרטיס הביקור. במקרים כאלו ניתן לבטל עד שלושה ימי עסקים ממועד סגירת העסקה במידה והעבודה על השינוי טרם החלה, בכפוף לדמי ביטול. במידה והעבודה החלה אין אפשרות לבטל.

דמי ביטול
לקוח המעוניין לבטל עסקה בתוך פרק הזמן המאושר לביטול עסקה בכפוף לכתוב מעלה ישא בדמי ביטול של 5% מסך העסקה או 100 ש"ח, הנמוך מבינהם.

הפסקת השירות

ספק השירות יכול לשנות מעת לעת את מבנה עמודי האתר כולל בעמודי כרטיסי הביקור באופן כזה בו המידע בכרטיסי השיווק יהיה זמין בשלמותו.

שימוש הולם וחוקי בשירותי חברת makedigital
המשתמש מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות כל דין. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:
א. פרסום חומר פורנוגרפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו.
ב. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי.
ג. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע.
ד. פגיעה בזכות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה אשר שייכת לאדם אחר, לרבות מוסדות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות הקניין כאמור.
ה. הפצת תוכן פרסומי בצורה מטרידה.

בכל מקרה בו האתר ו/או בעליו לא ישוחררו מאחריות בגין הפרת זכויות צד שלישי, ישפה רוכש השירות את האתר ו/או בעליו בגין כל דרישה ו/או תביעה אשר תופנה אליהם ו/או כל הוצאה שתגרם להם בשל הפרה כאמור, תוך 7 ימים מיום הדרישה. בנוסף ומבלי לפגוע בחובת השיפוי האמורה לעיל, היה ולא ישוחרר האתר ו/או בעליו מחבות כלפי צד שלישי, ישלם להם המזמין פיצוי מוסכם בסך של 15,000 ש"ח ובלבד שהאתר ו/או בעליו ישתף פעולה עם המזמין ויתייצבו כמתבקש לכל מקום אליו הוא נדרש לצורך ביצוע פעולת השחרור מחבות.

אחריות מספק השירות לנזקי המשתמשים
בשום נסיבות שהן ועל פי כל דין אחר מספק השירות לא ישא בכל אחריות כלפי הלקוח או כל אדם אחר לכל נזק כספי, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד, נלווה, תוצאתי, או נזק בשל הסתמכות, אף אם החברה קיבלה התראה על האפשרות של נזקים אלה, או בגין כל תביעה על ידי כל צד אחר. מבלי לפגוע באמור לעיל, במידה וייקבע בפסק דין חלוט כי החברה תחוב בנזקים כאמור כלפי הלקוח מכל סיבה שהיא, וללא קשר לסוג התביעה [בין אם חוזית, נזיקית (כולל רשלנות), אחריות מוצר או אחרת], אחריות החברה כלפי הלקוח בקשר עם תביעה כאמור הנובעת מהסכם זה תהא מוגבלת לתביעות שהוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים מיום שעילת התביעה קמה והיא מוגבלת לסכום ששילם הלקוח בעבור המערכת בשנים עשר (12) החודשים שלפני קרות עילת התביעה, בניכוי כל הפיצויים האחרים ששולמו ללקוח על ידי החברה במהלך אותם 12 חודשים.

תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) – חוק האנטי ספאם
חוק האנטי-ספאם קובע כי החל מיום 1 בדצמבר 2008, שיגור דבר פרסומת בפקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית, דואר אלקטרוני או הודעות SMS, מחייבים קבלת הסכמה מפורשת מראש של איש הקשר. מטרת חוק האנטי-ספאם הינה למנוע משלוח הודעות דואר זבל (SPAM) – דואר שלא נתבקש מראש.

באחריות המשתמש לדאוג שהמסרונים היוצאים מחשבונו עומדים בדרישות החוק, מספק השירות לא יהיה אחראי על שימוש לא נכון או לא תקני במערכת העומד בסתירה לאמור בתיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם).

המשתמש נושא באחריות הבלעדית לשליחת מסרון לא מורשה (SPAM) ויישא בכל נזק כספי שייגרם למספק השירות בשל כך, הכולל את הוצאותיה המנהלתיות של החברה, המשפטיות ואחרות, אך לא רק.

מספק השירות לא ישא באחריות בנוגע למסרים המופצים דרך הmakedigital, על תוכנם, תוצאות פרסומם, אמינותם, עוגמת נפש או לכל נזק שייגרמו ללקוחות, משתמשים או לכל צד שלישי.

דבר דואר ופרסום
לידיעתך, פרטי ההתקשרות שמסרת לנו ישמשו אותנו למשלוח הודעות שיווקיות (כגון מבצעים, הטבות ושירותים חדשים) בדואר אלקטרוני, SMS, או אחרת, גם לאחר סיום ההתקשרות עם חברת makedigital אלא אם תודיע לנו על סירוב לקבלת הודעות מסוג זה.

הינך רשאי להודיענו בכל עת על סירוב לקבל הודעות אלה באמצעות פנייה למשרדי החברה באמצעות כתובת המייל אשר מפורסמת באתר האינטרנט.

בנוסף, החברה רשאית להשתמש בכל תוכן עיצובי אשר ביצעה ללקוחותיה עבור פרסום החברה, גם ללא אישור בכתב מהלקוח ולאחר סיום ההתקשרות עם חברת makedigital.

שינויים בזמני אספקה
האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצר בפרק הזמן הנקוב. פרק הזמן הנקוב מתייחס לימי עסקים בלבד (ימי חול: א' עד ה', לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חגים וימי זיכרון). כמו כן פרק הזמן יתחיל להימדד יום לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי בגין העסקה והעברת כל הקבצים והמידע הדרוש ליצירת המוצר ע"י הלקוח.

במידה ולא יתקבל אישור, תועבר הודעה על כך ללקוח, אשר יידרש לספק אמצעי תשלום אחר. במידה ולא יעשה כן, רשאי האתר לבטל העסקה. במידה וצפוי עיכוב באספקת המוצר עקב עומסים בכמות המזמינים או מכל סיבה שהיא מתחייבת החברה להודיע על כך ללקוח תוך 4 ימי עסקים ולתת ללקוח את האפשרות לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה במהירות המירבית ולא יאוחר מ-14 ימי עסקים.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר ואיחור כזה לא יקנה למזמין אפשרות לביטול העסקה במקרים הבאים:
1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2. שביתה ו/או עיכובים אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
3. כל סיבה שאינה בשליטת האתר.

בכל מקרה של עיכוב באספקה או של ביטול המכירה או של אספקה של מוצר חלופי כאמור בתקנון זה לא יהיה לאתר / לחברה כל אחריות לכל נזק שהוא שייגרם למזמין, ולא תהיה למזמין כל עילה ו/או טענה כלפי האתר הביטול, ובכלל זה בגין רכישת מוצר במחיר גבוה יותר ו/או בגין כל נזק אחר, ישיר או עקיף, שייגרם לו.

הגבלת אחריות
בנוסף, ובלי לפגוע בכל כל מקרה אחר הנזכר בתקנון, האתר ו/או בעליו פטורים גם מכל אחריות במקרה של טעות בהקלדה ו/או במקרה בו פרטי הרכישה לא ייקלטו באתר מטעמים של טעות אנוש ו/או בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. כמו כן אנו יהיה האתר פטור מכל אחריות בכל מקרה של תקלות הנובעות מבעיות תקשורת, וירוסים, באגים וכיו"ב בעיות אופייניות לאינטרנט ו/או למחשבים. כמו כן יהיו האתר ו/או בעליו פטורים מכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי, במקרה של ביטול הזמנה ו/או רכישה ו/או עיכוב באספקת המוצר בהתאם לתקנון זה.

האתר ו/או בעליו ו/או כל הפועל מטעמם לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר. באחריות הלקוח להצטייד באמצעי הגנה כנגד סכנות אלו כגון תוכנת אנטי וירוס וכיוצא בזה.

האתר מכיל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. האתר אינו נושא באחריות למידע המופיע בקישוריות ו/או באתרים המקושרים לחוקיותו ולשימושים הנעשים באתרים אלו. כל מי שיעשה שימוש בקישוריות האמורות עושה כן על אחריותו בלבד.

בעת החידוש ניתן לבצע עדכון פרטים ללא עלות. שינוי בעיצוב הכרטיס יבוצע בעלות כספית בלבד לפי מחיר המחירון.

הסכמים חתומים
תקנון זה אינו מבטל הסכם אשר נחתם בכתב מול לקוחות חברת makedigital אלא בא להשלימו. במידה ובהסכם החתום ישנם פרטים אשר אינם עולים בקנה אחד עם התקנון באתר יהיו הפרטים על ההסכם אשר נחתם ע"י הלקוח מחייבים.

אבטחה
בעמוד רכישת המוצר / השירות ישנה אבטחת SSL. האתר מתחייב לנקוט בצעדים סבירים לשם הבטחת המידע ומתחייב שלא להעביר את פרטי המזמין לגורמים חיצוניים כלשהם, למעט לגורמים הרלוונטיים לצורך השלמת עסקת הרכישה (לרבות לחברת כרטיסי האשראי, למעצב הכרטיסים וכיוצא בזה) ולמעט קיום צו שיפוטי המחייב אותו לעשות כן. האתר יהיה זכאי להשתמש במידע לצרכיו, ולצורך יצירת קשר עם המזמין להצעת שירותים שונים הניתנים על ידו. אם אינכם מעוניינים בכך, יש לציין זאת בעת ההזמנה.

פנו אלינו
מספק השירות מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את הזכויות של משתמשי הmakedigital ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי בmakedigital פורסם תוכן הפוגע בך או מהווה לטעמך הפרת זכות יוצרים ו/או הפרה של הדין אנא פנה אלינו למייל makedigital2022@gmail.coml ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

דרכי יצירת קשר
את דרכי הקשר של חברת makedigital  שיווק ניתן למצוא בעמוד הראשי בתחתית האתר. במידה ואחד פרטי הקשר אינו תקין יש להשתמש בדרך חלופית.

דין חל ושיפוט
כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר ו/או החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים בעיר עפולה בלבד על פי הדין הישראלי בלבד.

אנו מודים לכם על כי בחרתם לרכוש את שירותינו, ומאחלים לכם הנאה מהמוצרים אותם רכשתם.